Gl. Hobrovej 3A, 9550 Mariager, Tlf.: 97115450 
 
  Værdigrundlag
 

Værdigrundlag for børnehuset Regnbuen.

Formålet med et værdigrundlag for Børnehuset Regnbuen er høj faglighed og fælles mål og rammer for det pædagogiske arbejde.

Værdigrundlaget for Regnbuen er blevet til gennem en længere proces, som hele personalegruppen har deltaget i. Bestyrelsen er løbende blevet inddraget og har haft mulighed for at kommentere indholdet. Vi startede med en temadag for personalet, hvor vi sammen med en konsulent fandt frem til, hvad der er værdifuldt for arbejdet i Børnehuset Regnbuen. Efterfølgende har vi arbejdet med værdierne på personalemøderne, hvor vi har beskrevet, hvad vi vil opnå med dem og hvordan vi vil arbejde for at opnå dem.

Værdierne er vores arbejdsredskab i det daglige arbejde. De er med, når vi planlægger aktiviteter og tilrettelægger det pædagogiske arbejde. Værdierne er et tema på personalemøder, hvor de drøftes ud fra konkrete eksempler fra dagligdagen. Der gives anerkendende feedback til hinanden i forhold til hvordan værdierne efterleves. Værdierne er et tema i MUS-samtalerne.

Værdierne evalueres en gang om året af bestyrelse og personale.

Vi har valgt 6 værdier, som er grundlaget for det pædagogiske arbejde i Børnehuset Regnbuen. Værdierne er:

Anerkendelse

Nærvær

Udvikling

Ægthed

Fællesskab

Glæde

 

Anerkendelse.

Hos os er det vigtigt, at man føler sig anerkendt og betydningsfuld.

Det betyder:

I Regnbuen lægger vi vægt på, at alle skal føle sig værdsatte og betydningsfulde. Gennem anerkendelse og gensidig respekt skaber vi selvtillid og selvværd.

Børnene skal opleve medbestemmelse og at de bliver taget med på råd.

Vi lægger vægt på en omgangsform, hvor man lytter til hinanden, anerkender forskellighed og er opmærksom på sig selv og kan se andres perspektiv.

I Regnbuen er målet arbejdsglæde og positiv ånd.

Derfor vil vi.

Vi er imødekommende voksne, der viser respekt for barnet og hinanden. Vi er anerkendende i vores omgangsform. Der er plads til forskellighed og vi skal rumme alle følelser.

Vi lytter til børnene og er opmærksomme på deres signaler. Vi stiller realistiske krav og mål og skaber rammer for medbestemmelse efter formåen. Vi inddrager børnene og tager dem med på råd.

Vi er tydelige voksne, vi afviser ikke børnene, men fortæller dem hvornår det er deres tur, eller hvornår de kan forvente hjælp.

Vi vil lære børnene at aflæse følelser og lærer dem, at vi har et fælles ansvar for hinandens velbefindende.

Vi er deltagende voksne på børnenes præmisser.

Vi er selvkritiske, vi giver feedback og reflekterer over egen handling.

Der skal være plads til spontanitet og til at arbejde med det man brænder for, derfor bakker vi hinandens initiativer op og giver hinanden tid til forberedelse.

 

Nærvær.

Vi giver os tid og ro til nærvær. Vi viser ægte interesse for hinanden.

Det betyder:

Vi vil fremme børnenes opmærksomhed på hinanden ved, at lære dem at aflæse situationen og hinandens følelser og reaktioner. Vi ønsker åbne og tillidsfulde børn, der tør vise deres følelser.

Vi lægger vægt på, at børnene er harmoniske og kan fordybe sig og hvile i nuet. De skal bruge deres sanser, så de kan opdage verden omkring dem.

Derfor vil vi

Vi viser ægte interesse for det enkelte barn og dets baggrund. Vi vil prøve at forstå barnets hensigter ved, at give os tid til at se og høre børnene.

Vi bakker børnenes initiativer op ved, at give dem tid og rum til kreativitet og alsidig leg. Vi er engagerede i det vi laver med børnene.

 

Udvikling.

Vi har et udfordrende miljø, hvor vi tager udgangspunkt i ressourcer og hvor der er mulighed for at udvikle sig.

Det betyder

I Regnbuen lægger vi vægt på, at børnene trives og udvikler sig. Vi ønsker, at fremme deres opmærksomhed. De skal forundres og være nysgerrige på det de møder.

Vi ønsker, at børnene får en følelse af, at kunne mestre noget. De skal have succesoplevelser, så de får mod på, at udfordre sig selv og tilegne sig nye kompetencer.

Vi ønsker, at børnene er motiverede og handlekraftige. De skal føle sig set og hørt, så de får mod til at tage initiativer og udfordre deres kunnen.

Derfor vil vi:

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. Vi udfordrer børnene og er opmærksomme på, at udvikling sker i nærmeste udviklingszone. Vi skaber et inspirerende miljø, som tilgodeser børnenes behov for leg, fysisk udfoldelse og fordybelse.

Vi inspirerer og motiverer børnene ved, at inddrage dem. Vi giver dem mulighed for at tilegne sig erfaringer ved, at lade dem prøve selv. Vi skærper børnenes opmærksomhed ved, at fastholde dem i aktiviteter og byde ind med nyt. Vi giver dem ro og plads til fordybelse, så udvikling sker i barnets tempo.

Vi opsætter opnåelige mål for børnene og opfordrer dem til, at udfordre sig selv. Vi opmuntrer børnene og giver dem en tro på, at de kan. Vi er der som redningsnet, vores opgave er at støtte og vejlede.

Vi er engagerede voksne, der er opmærksomme på børnenes udvikling og samarbejder med forældrene og andre samarbejdspartnere.

 

Ægthed.

Vi skaber tryghed og tillid ved, at være ægte og troværdige.

Det betyder

Vi lægger vægt på ærlighed, man skal turde stå ved sig selv og sine handlinger. Børn og voksne har mod til, at afprøve grænser, fordi de har tillid til sig selv og andre, - det er OK at lave fejl.

Gennem indlevelse og respekt for hinandens følelser vil vi skabe omsorgsfulde og socialt ansvarlige børn.

Derfor vil vi

Vi er rollemodeller for børnene. Ægthed og troværdighed opstår i samspillet med hinanden.

Vi skal være tydelige voksne. Det er vigtigt, at stå ved sig selv ved f. eks. at indrømme egne fejl og ikke dømme andre på deres.

Vi stoler på hinanden og der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør.

 

Fællesskab.

Vi spejler os i fællesskabet og danner vores egen identitet. Alle skal føle sig som en del af fællesskabet.

Det betyder

Vi ønsker, at børnene udvikler sociale kompetencer således, at de føler ansvar i forhold til hinanden og kan se værdien i, at samarbejde og hjælpe hinanden. Vi lægger vægt på, at børnene udviser respekt for sig selv og sine omgivelser.

Alle børn skal have mulighed for at udvikle venskaber.

Derfor vil vi

Vi vil skabe en fælles kultur med fælles normer og traditioner. Gennem disse fælles normer lærer børnene at danne og udvikle venskaber.

Vi ønsker, at udvikle børnenes fællesskabsfølelse, blandt andet ved hjælp af gode traditioner og aktiviteter, som tilgodeser fællesskabet.

Vi vil lære børnene sociale spilleregler, så de kan begå sig i fællesskabet.

Vi vil prioritere fællesskabet i institutionen ved, at være gode til at kommunikere med hinanden i børnehaven og vuggestuen. Vi vil udvise forståelse for hinandens arbejde og give plads til forskellighed.

 

Glæde.

Børnehuset Regnbuen er et sted, hvor vi er glade for at være. Vi lægger mærke til de gode ting og nyder dem.

Det betyder

Børnehuset Regnbuen skal være et sted, hvor alle trives og har det sjovt. Vi ønsker, at alle skal føle glæde ved, at være sammen i en sprudlende hverdag. Vi lægger vægt på godt humør og plads til spontanitet og fordybelse.

Glæden opstår hvor børn og voksne trives, har livsmod og overskud til at ville hinanden.

Derfor vil vi

Vi er anerkendende voksne som viser børnene, at de er betydningsfulde. Vi viser gensynsglæde ved, at tage godt imod børnene når de kommer i institutionen. Vi drager omsorg for det enkelte barn og sørger for, at det får nogle gode oplevelser i løbet af dagen.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og finder det vigtigt, at skabe ro og plads til fordybelse. Vi bruger humor i hverdagen men lægger vægt på, at humoren er målrettet børnenes udviklingstrin.


Sidst opdateret 4. oktober 2010